Annulatievoorwaarden

►Nadat u zich via de site of via mail hebt ingeschreven gelden de volgende schikkingen in geval van annulering. 

Bij inschrijving geldt dat je je engageert voor deelname aan de 2 modules.

►Het voorschot wordt  nooit terugbetaald en wordt sowieso gefactureerd, ook wanneer men zich na het inschrijven direct terugtrekt uit de opleiding.

►Bij annulatie na 1 augustus  blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien gewenst kan de deelnemer zich zonder extra kosten laten vervangen door een andere persoon. (Dit is uiteraard niet mogelijk voor mensen die betaald hebben via KMO portefeuille)

► Bij annulering van de opleidingsdeelname : 

voor 1 juni 75% teruggave v inschrijvingsgeld (excl BTW) = 1.330€ = 997,5€

voor 1 juli  50% teruggave v inschrijvingsgeld (excl BTW) = 1.330€ = 665€

voor 1 aug. 25% teruggave v inschrijvingsgeld (excl BTW) = 1.330€ = 332,5€

►De opleiding zal slechts effectief doorgaan bij voldoende deelnemers. De annulering van de opleiding kan door de staf eenzijdig genomen worden zonder enige (financiële)verplichting naar de deelnemers toe. Alle betaalde gelden (voorschot + volledige opleidingsgeld) worden integraal terug gestort binnen de maand na de beslissing. De deelnemers worden hier ten laatste een maand voor aanvang v de opleiding over geïnformeerd.

Indien wegens overheidsbeslissingen de opleiding (tussendoor) dient geannuleerd te worden (niet meer fysiek mag doorgaan) kan deze termijn korter zijn. Mogelijks kan de staf dan beslissen het (gedeeltelijk)aanbod online te laten doorgaan. Deze beslissing geeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.


Bij niet betaling van de factuur (v het voorschot of van het cursusgeld) op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn berekend tegen de wettelijke intrestvoet geldend in België vermeerderd met vier punten. Behoudens bewezen overmacht zal bij laattijdige betaling het factuurbedrag bovendien worden vermeerderd met 15%  met een minimum van 65 euro als schadevergoeding voor extra administratie- en recuperatiekosten.